Program razvoja podeželja

Program razvoja podeželja

OPERACIJA SODELOVANJA LAS: "EKO GAJBICO, PROSIM!"

Operacija sodelovanja med petimi slovenskimi in tremi bolgarskimi LAS-i jasno zasleduje cilje Strategije ˝Od vil do vilic˝, ki stremi k razvoju pravičnega, zdravega in okolju prijaznega prehranskega sistema. Preko operacije sodelovanja bodo opolnomočene lokalne tržnice, ki bodo ponudile večjo dostopnost lokalne hrane lokalnemu prebivalstvu, obenem pa bodo omogočile širjenje ponudbe hrane. Širjenju ponudbe bodo prispevale tudi naložbe na ekoloških kmetijah v pridelavo in predelavo, tudi v kulturno dediščino, ter naložbe v zadruge za vzpostavitev kratkih dobavnih verig. Operacija ne bo pozabila na vključenost ranljivih skupin (mladi, starejši, gibalno ovirani), preko naložb, ter izobraževanj. Velik del operacije bodo predstavljale mehke vsebine s področja raziskovanja, izobraževanja in promocije trajnostnega zagotavljanja lokalne hrane. Pripravljena bo skupna analiza o stanju ekološkega kmetovanja in ponudbi ekološke hrane na območju Savinjske statistične regije in sodelujočih tujih LAS, ter tudi katalog ponudbe ekološke hrane na istem območju. Izvedena bodo izobraževanja, dnevi odprtih vrat, ocenjevanja, vzpostavljena pa bo tudi skupna promocijska ekološka košarica. Skozi operacijo bo poskrbljeno tudi za izmenjavo izkušenj, oglede dobrih praks v Sloveniji in tujini, ter implementacijo znanj. Operacija združuje 33 partnerjev iz vseh treh sektorjev, izmed katerih je več kot 30% predstavnikov ekološkega kmetovanja. V operacijo je vključenih 5 slovenskih LAS (LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline, LAS Spodnje Savinjske doline, LAS Obsotelje in Kozjansko, LAS Od Pohorja do Bohorja, LAS Raznolikost podeželja), ter 3 LAS-i iz Bolgarije.

Cilji:

 • Razvoj novih produktov, kot posledica naložb na vključenih kmetijah.
 • Ureditev novih tržnih mest za prodajo ekoloških izdelkov.
 • Skozi promocijo povečati prepoznavnost tržnic, ekoloških kmetij in izdelkov.
 • Združiti ekološko ponudbo Savinjske statistične regije.
 • Prenos znanja, izkušenj in dobrih praks med partnerskimi LAS-i.
 • Izvedeno 1 delovno srečanje, ter udeležba na 4 delovnih srečanjih.
 • Uspešno vodena in zaključena operacija.

Prispevek k doseganju ciljev SLR:

 • Prispevek k cilju Ohraniti doseženo stopnjo varstva okolja in izboljšati trajnostno rabo naravnih virov

Glavne aktivnosti za doseganje ciljev:

 • Ureditev tržnice za lokalno samooskrbo v Občini Luče
 • Ureditev tržnega mesta v Občini Šmartno ob Paki
 • Naložba na Ekološki kmetiji Ramšak – dopolnilna dejavnost Natalija Ramšak: naložba v kuhinjo, ocenjevanje sirneka, postavitev učnih tabel
 • Naložba na Domačiji Koklej – dopolnilna dejavnost Ana Kaker: nakup liofilizatorja
 • Promocija lokalne hrane, ekološkega kmetijstva in strategije od vil do vilic: izvedba ocenjevanja sirneka, izvedba dneva odprtih vrat na kmetiji, priprava promocijskih eko gajbic, priprava skupnega kataloga ponudbe ekoloških izdelkov, analiza ekološke ponudbe,…
 • Ogled dobrih praks in implementacija znanja: ogled obstoječih tržnic, strokovna ekskurzija v Bolgarijo
 • Promocija operacije
 • Vodenje in koordinacija


Pričakovani rezultati:

 • Uspešno izvedena in zaključena operacija;
 • razviti novi produkti, kot rezultat naložb na ekoloških kmetijah in dopolnilnih dejavnostih; ureditev novih in že obstoječih tržnih mest za prodajo ekoloških izdelkov;
 • vključenost ranljivih skupin;
 • izdelan promocijski material;
 • izmenjava izkušenj, pridobivanje novih znanj ter prenos dobre prakse med območji LAS, implementacija znanja.
 • večja prepoznavnost tržnic in ekoloških kmetij (dopolnilnih dejavnosti) na območju partnerskih LAS;
 • širjenje ponudbe ekološke hrane;
 • združitev ekološke ponudbe na območju Savinjske statistične regije in širše;
 • dvig kvalitete bivanja za lokalno prebivalstvo, preko širjenja ponudbe lokalnih/ekoloških izdelkov;
 • prenos znanja in informacij na lokalno prebivalstvo in deležnike;
 • pozitiven vpliv na promocijo in prepoznavnost LAS (s povezovanjem z drugimi LAS-i in aktivnostmi operacije bo LAS bolj prepoznaven tako na ravni Slovenije kot tudi širše; promocija operacije in aktivnosti preko spletne strani in socialnih omrežij bo omogočila širšo prepoznavnost).
 

 

6.3 POMOČ ZA ZAGON DEJAVNOSTI, NAMENJENI RAZVOJU MAJHNIH KMETIJ 

Cilji

S sredstvi pridobljenimi na tem javnem razpisu bodo na kmetiji doseženi naslednji cilji:

 • ohranjanje in razvoj kmetije
 • razvoj lokalne skupnosti

Sredstva smo namenili za ureditev prostora - male sirarne. Dnevno predelujemo ekološko mleko. Mlečne produkte nudimo tako stacionarnim kot prehodnim gostom. 

Pričakovani rezultati

 • izboljšanje produktivnosti na kmetiji
 • izboljšanje okoljske učinkovitosti kmetije

Povezave

Razvoj podeželja program-podezelja.si

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm

UKREP 13 PLAČILA OBMOČJEM Z NARAVNIMI ALI DRUGIMI POSEBNIMI OMEJITVAMI

Cilj

Ohraniti obdelanost kmetijskih zemljišč, ohraniti poseljenosti podeželskih območij in zagotavljati javne koristi na območjih z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami (OMD).

Pričakovani rezultati

Plačila OMD bodo prispevala k ohranjanju in spodbujanju sonaravnih sistemov kmetovanja, ohranjanju kulturne krajine podeželskih območij ter trajnostni rabi kmetijskih zemljišč.

Aktivnosti

Glavne aktivnosti: Z vzdrževanjem kmetijskih zemljišč v proizvodni funkciji ohranjamo ne le proizvodni potencial kmetijskih zemljišč, pač pa tudi razpoložljiv naravni vir, ki je  življenjski in gospodarski prostor za domačine kot tudi prostor za rekreacijo in preživljanje prostega časa za ljudi izven teh območij.

Povezave

Razvoj podeželja program-podezelja.si

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm

UKREP 11 EKOLOŠKO KMETOVANJE

Cilji

Spodbuditi kmetijska gospodarstva za izvajanje ekološkega načina kmetovanja

Pričakovani rezultati

Prispevek k zagotavljanju javnih dobrin, predvsem k ohranjanju oziroma izboljševanju biotske raznovrstnosti, ohranjanju virov pitne vode, rodovitnosti tal, kulturne kmetijske krajine, varovanju okolja nasploh.

Glavne aktivnosti

 • ves čas trajanja obveznosti izvajamo podukrep v skladu s predpisanimi pogoji in zahtevami,
 • program usposabljanja v obsegu najmanj 6 ur letno,
 • enkrat storitev svetovanja v času trajanja obveznosti,
 • vsako leto pridobimo certifikat za ekološko pridelavo oziroma predelavo, ki ga izda organizacija za kontrolo in certificiranje v skladu z Uredbo 834/2007/ES,

Povezave

Razvoj podeželja program-podezelja.si

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm

UKREP 14 DOBROBIT ŽIVALI

Cilji

IzvajanjE nadstandardnih oblik reje živali.

Pričakovai rezultati

Pozitivni vpliv nadstandardnih oblik reje živali na počutje živali in proizvodne rezultate ter kakovost živil živalskega izvora.

Glavne aktivnosti

Izvajanje načinov in oblik reje živali, ki upoštevajo vidike dobrobiti živali, ki presegajo predpisane zahteve ravnanja ali običajno rejsko prakso.

Povezave

Razvoj podeželja program-podezelja.si

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm