Program razvoja podeželja

Program razvoja podeželja

6.3 POMOČ ZA ZAGON DEJAVNOSTI, NAMENJENI RAZVOJU MAJHNIH KMETIJ 

Cilji

S sredstvi pridobljenimi na tem javnem razpisu bodo na kmetiji doseženi naslednji cilji:

  • ohranjanje in razvoj kmetije
  • razvoj lokalne skupnosti

Sredstva smo namenili za ureditev prostora - male sirarne. Dnevno predelujemo ekološko mleko. Mlečne produkte nudimo tako stacionarnim kot prehodnim gostom. 

Pričakovani rezultati

  • izboljšanje produktivnosti na kmetiji
  • izboljšanje okoljske učinkovitosti kmetije

Povezave

Razvoj podeželja program-podezelja.si

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm

UKREP 13 PLAČILA OBMOČJEM Z NARAVNIMI ALI DRUGIMI POSEBNIMI OMEJITVAMI

Cilj

Ohraniti obdelanost kmetijskih zemljišč, ohraniti poseljenosti podeželskih območij in zagotavljati javne koristi na območjih z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami (OMD).

Pričakovani rezultati

Plačila OMD bodo prispevala k ohranjanju in spodbujanju sonaravnih sistemov kmetovanja, ohranjanju kulturne krajine podeželskih območij ter trajnostni rabi kmetijskih zemljišč.

Aktivnosti

Glavne aktivnosti: Z vzdrževanjem kmetijskih zemljišč v proizvodni funkciji ohranjamo ne le proizvodni potencial kmetijskih zemljišč, pač pa tudi razpoložljiv naravni vir, ki je  življenjski in gospodarski prostor za domačine kot tudi prostor za rekreacijo in preživljanje prostega časa za ljudi izven teh območij.

Povezave

Razvoj podeželja program-podezelja.si

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm

UKREP 11 EKOLOŠKO KMETOVANJE

Cilji

Spodbuditi kmetijska gospodarstva za izvajanje ekološkega načina kmetovanja

Pričakovani rezultati

Prispevek k zagotavljanju javnih dobrin, predvsem k ohranjanju oziroma izboljševanju biotske raznovrstnosti, ohranjanju virov pitne vode, rodovitnosti tal, kulturne kmetijske krajine, varovanju okolja nasploh.

Glavne aktivnosti

  • ves čas trajanja obveznosti izvajamo podukrep v skladu s predpisanimi pogoji in zahtevami,
  • program usposabljanja v obsegu najmanj 6 ur letno,
  • enkrat storitev svetovanja v času trajanja obveznosti,
  • vsako leto pridobimo certifikat za ekološko pridelavo oziroma predelavo, ki ga izda organizacija za kontrolo in certificiranje v skladu z Uredbo 834/2007/ES,

Povezave

Razvoj podeželja program-podezelja.si

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm

UKREP 14 DOBROBIT ŽIVALI

Cilji

IzvajanjE nadstandardnih oblik reje živali.

Pričakovai rezultati

Pozitivni vpliv nadstandardnih oblik reje živali na počutje živali in proizvodne rezultate ter kakovost živil živalskega izvora.

Glavne aktivnosti

Izvajanje načinov in oblik reje živali, ki upoštevajo vidike dobrobiti živali, ki presegajo predpisane zahteve ravnanja ali običajno rejsko prakso.

Povezave

Razvoj podeželja program-podezelja.si

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm